بعد از اینکه گوشت مرغ پخته شد، گاهی خون در داخل آن مشاهده می کنیم، آیا مرغ را با همان حالت خونی می توان خورد؟
می دانیم خونی که در داخل حیوان حلال گوشت مانند مرغ بعد از ذبح آن باقی می ماند، پاک است. حال بعد از اینکه گوشت مرغ پخته شد، گاهی خون در داخل آن مشاهده می کنیم، آیا مرغ را با همان حالت خونی می توان خورد؟

باسمه تعالی

اگر مقدار خون به قدری است که در نظر عرف جزو بدن مرغ محسوب می شود، خوردنش اشکال ندارد ولی اگر مقدارش قابل توجه باشد، خوردن خود خون جایز نیست اما خوردن مرغ پس از پاک سازی از آن خون اشکال ندارد.

کد سایت fa7910