خوردن ماهی که در دل ماهی دیگر است و با آن صید شده است، چه حکمی دارد؟
خوردن ماهی که در دل ماهی دیگر است و با آن صید شده است، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خوردن هر دو ماهی جایز است.

کد سایت fa7889