دو مرجع تقلید به لحاظ علمی با هم مساوی اند. در بحث عدول و رجوع، مرجع تقلید اول قائل به تخییر بدوی بوده و مرجع تقلید دوم قائل به تخییر استمراری. اگر کسی مقلد مرجع تقلید اول بود، می تواند به استناد فتوای مرجع تقلید دوم در این موضوع عمل کند؟
دو مرجع تقلید به لحاظ علمی با هم مساوی اند. در بحث عدول و رجوع، مرجع تقلید اول قائل به تخییر بدوی بوده و مرجع تقلید دوم قائل به تخییر استمراری. اگر کسی مقلد مرجع تقلید اول بود، می تواند به استناد فتوای مرجع تقلید دوم در این موضوع عمل کند؟

باسمه تعالی

بله می تواند در این مسأله و سایر مسائل به فتوای هر کدام که خواست عمل کند؛ البته بهتر است از ابتدا یکی از آن دو را انتخاب کرده، در تمام مسائل به نظر او عمل کند.

کد سایت fa7874
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید