سفر ضروری فرزند با وجود نهی ابوین از روی شفقت یا سفر ضروری زن بدون اذن شوهر سفر حرام است؟
سفر ضروری فرزند با وجود نهی ابوین از روی شفقت یا سفر ضروری زن بدون اذن شوهر سفر حرام و موجب اتمام نماز و وجوب روزه در سفر در ماه رمضان می شود؟ بر فرض حلال بودن سفر مذکور مراد از سفر ضروری چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر رفتن به آن سفر مصلحتی را به دنبال داشته باشد که شرعاً مهم تر از ارتکاب حرام (اذیت نشدن پدر و مادر یا اجازه نگرفتن از شوهر) باشد یا لااقل از نظر اهمیت مساوی باشد، رفتن به سفر مزبور حرام نیست و از این جهت نماز در این سفر تمام نیست و روزه نیز صحیح نیست.

2. در سفر برای حجة الاسلام* نیازی به اجازۀ شوهر نیست یا نهی پدر و مادر بلکه حتی اذیت شدن آن ها شرعاً مانعی برای رفتن به سفر نیست.

 

* کسی که تاکنون حج نرفته است و مستطیع باشد، انجام یک بار حج بر او واجب است. به این حج، حجة الاسلام می گویند.