آیا می توان در رکوع صلوات خاصه امامی یا سلام بر امام خواند؟ آیا می توان در رکوع بخشی از ادعیه مثل جوشن کبیر یا کمیل یا خواند؟
آیا می توان در رکوع صلوات خاصه امامی یا سلام بر امام خواند؟ آیا می توان در رکوع بخشی از ادعیه مثل جوشن کبیر یا کمیل یا خواند؟

باسمه تعالی

خواندن دعا و ذکری غیر از اذکار و ادعیۀ متعارف و وارد شده در نماز، به خودی خودی اشکال ندارد ولی اگر با ملاحظه مفاد و نحوۀ استفاده از این اذکار و ادعیه، زمینۀ تحریف و بدعت در نماز فراهم گردد یا موجب وهن جایگاه تشیع شود، جایز نیست.

کد سایت fa7848
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز