آیا مرگ مغزی مثل مرگ حقیقی تلقی می شود و آیا احکام و حقوق مرگ طبیعی بر آن بار می گردد؟
آیا مرگ مغزی مثل مرگ حقیقی تلقی می شود و آیا احکام و حقوق مرگ طبیعی بر آن بار می گردد؟

باسمه تعالی

معیار در تشخیص وقوع مرگ، عرف عموم مردم است و اینکه بیمار مرگ مغزی از نظر عرف عموم مردم مرگ محسوب شود، محرز نیست. بنابراین آثار شرعی مرگ را ندارد.

کد سایت fa784 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی