آیا در نمازهای آیات باید قضایش را انجام بدهد در حالی که مقدارش را نمی داند که چند بار زلزله شده یا چند بار خورشید یا ماه گرفته بوده است؟
سال ها قبل نمازهای آیات از انسان فوت شده است. در آن زمان اصلاً اهل نماز نبود. آیا الآن باید قضایش را انجام بدهد در حالی که مقدارش را نمی داند که چند بار زلزله شده یا چند بار خورشید یا ماه گرفته بوده است؟ دراین حالی که برای انسان مشخص نیست که نماز آیات های قضا شده مربوط به زلزله یا ماه گرفتگی و یا خورشید گرفتگی است، باید به چه نیتی خواند؟

باسمه تعالی

1. در خصوص خسوف جزئی و کسوف جزئی که در همان زمان گذشته اصلاً از وقوعش مطلع نشده است، قضا واجب نیست. همچنین در خصوص خسوف و کسوف برای زنی که در زمان واقعه حائض بوده است، قضا واجب نیست. در سایر موارد باید نمازهای آیات فوت شده را بجا آورد.

3. اینکه در آن زمان اصلاً اهل نماز نبوده است، تأثیر در واجب شدن یا نشدن قضای نماز آیات ندارد.

3. اگر نمی داند چه میزان از نمازهای آیات بر عهده اش آمده است، باید به اندازه ای بخواند که یقین کند بیش از آن مقدار عوامل واجب شدن نماز آیات در این مدت اتفاق نیافتاده است.

4. در فرض سؤال لازم نیست برای قضای نماز آیات مشخص کند که این نماز خاص را مثلاً به جهت ماه گرفتگی در گذشته، می خواند یا به جهت خورشید گرفتگی و یا به جهت زلزله، بلکه همین مقدار کافی است که این نماز را به قصد یک عاملی که نامشخص است، بخواند.

کد سایت fa7790
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|نماز آیات