اگر به زبان بگویی خدایا تمام گناهان قبلی را ببخش همان توبه و استغفار است یا باید کار دیگری انجام داد؟
اگر به زبان بگویی خدایا تمام گناهان قبلی را ببخش همان توبه و استغفار است یا باید کار دیگری انجام داد؟

باسمه تعالی

توبه عملی است که فرد معصیت کار باید انجام دهد و برای توبه باید ضمن ندامت قلبی و جبران خسارتی که احیاناً وارد آورده است، از خدا طلب بخشش کند و به عبارت دیگر استغفار کند.

کد سایت fa7761
طبقه بندی موضوعی توبه