اگر امام جماعت مثلاَ به دلیل مسافر بودن نمازش تمام شد، آیا مأمومین می توانند ادامۀ نماز را به فرد دیگری که جز مأمومین نیست، اقتدا کنند؟
اگر امام جماعت مثلاَ به دلیل مسافر بودن نمازش تمام شد، آیا مأمومین می توانند ادامۀ نماز را به فرد دیگری که جز مأمومین نیست، اقتدا کنند؟

باسمه تعالی

اگر آن فرد شرایط شرعی امام جماعت شدن را دارا باشد و سایر شرایط جماعت مانند اتصال به امام جماعت هم رعایت شود، می توانند به او اقتدا کنند.

کد سایت fa7759
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت