کسی قصد اقامت ده روز کرد و روزه گرفته بعد از ظهر به دلیلی قبل از اینکه نماز چهار رکعتی بخواند قصد ده روزش به هم خورد و می خواهد آن مکان را ترک کند، حکم روزه اش چیست؟
کسی قصد اقامت ده روز کرد و روزه گرفته بعد از ظهر به دلیلی قبل از اینکه نماز چهار رکعتی بخواند قصد ده روزش به هم خورد و می خواهد آن مکان را ترک کند، حکم روزه اش چیست؟

باسمه تعالی

روزه اش صحیح است و اگر ماه رمضان باشد، واجب است روزه بگیرد.

کد سایت fa7754
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر