قرار دادن دست در هنگام نماز بر روی شکم و بستن آن ها به نشانه ادب، چه حکمی را دارد؟
قرار دادن دست در هنگام نماز بر روی شکم و بستن آن ها به نشانه ادب، چه حکمی را دارد؟

باسمه تعالی

1. تکفیر یا همان قراردادن یک دست بر روی دست دیگر به نشانۀ ادب و خضوع هنگام نماز، حرام نیست؛ مگر در صورتی که به عنوان جزئی از نماز انجام شود که در این صورت هم حرام است و هم نماز را باطل می کند یا در صورتی که باعث شبیه شدن به اهل سنت گردد که در این صورت نیز حرام است اما نماز را باطل نمی کند.

2. قراردادن یک دست بر روی دست دیگر اگر به جهتی غیر از ادب و خضوع باشد؛ مثلاً برای خاراندن دست باشد، حرام نیست و نماز را باطل نمی کند.

کد سایت fa7728
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز