آیا به سهام خریداری شده از بورس در سر سال خمسی خمس تعلق می گیرد؟ چون در واقع قسمتی از کارخانه ای را می خریم.
آیا به سهام خریداری شده از بورس در سر سال خمسی خمس تعلق می گیرد؟ چون در واقع قسمتی از کارخانه ای را می خریم.

باسمه تعالی

1. اصل قیمت سهام و افزایش آن در صورتی که گذران زندگی تان متوقف بر خرید و سرمایه گذاری در سهام بوده است، خمس ندارد. در غیر این صورت مشمول خمس می شود.

2. در صورتی که از سود نقدی سالانه سهام، چیزی در سر سال خمسی یا پس از یک سال از حصول آن، باقی بماند، باید خمس باقیمانده پرداخت شود.

کد سایت fa7717
طبقه بندی موضوعی سرمایه