اگر کسی در تسبیحات اربعه که سه بار خوانده می شود، در یک بارش کلمۀ «و الله اکبر» را اشتباه گفت، آیا باید همین یک بار را صحیح بگوید یا از اول هر سه تا تسبیحات اربعه بگوید؟
اگر کسی در تسبیحات اربعه که سه بار خوانده می شود، در یک بارش کلمۀ «و الله اکبر» را اشتباه گفت، آیا باید همین یک بار را صحیح بگوید یا از اول هر سه تا تسبیحات اربعه بگوید؟

باسمه تعالی

اگر فقط کلمۀ اشتباه را به صورت صحیح بگوید و سپس اذکار بعد از آن را هم بگوید، کافی است. بنابراین مثلاً اگر در تسبیح بار دوم و الله اکبر را اشتباه گفته است، ابتدا این کلمه را به صورت صحیح بگوید و بعد برای بار سوم تسبیحات اربعه را بگوید. پس لازم نیست برای تصحیح یک کلمه، کل یک بار تسبیحات اربعه را بگوید یا کل سه بار تسبیحات اربعه را تکرار کند.

کد سایت fa7705
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز