آیا وکیل دادگستری می تواند با مأمور پاسگاه قرار بگذارد که اگر فردی احتیاج به وکالت داشت به وکیل مذکور ارجاع شود و در ازای این معرفی مبلغی یا درصدی از حق الوکاله به مأمور داده شود؟
آیا وکیل دادگستری می تواند با مأمور پاسگاه قرار بگذارد که اگر فردی احتیاج به وکالت داشت به وکیل مذکور ارجاع شود و در ازای این معرفی مبلغی یا درصدی از حق الوکاله به مأمور داده شود؟ همچنین قرارداد مذکور بین دکتر و آزمایشگاه خاص اگر باشد و به مریض بگویند آزمایشگاه دیگر را قبول نداریم، شرعاً چه حکم دارد؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال ارجاع مراجعین به وکیل خاص و دریافت مبلغ یا درصد بابت این کار، شرعاً اشکال ندارد؛ مگر در صورتی که قوانین و مقررات چنین کاری را ممنوع شمرده باشد که در این صورت جایز نیست.

2. برقراری چنین رویه ای بین دکتر و آزمایشگاه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، شرعاً اشکال ندارد؛ مگر در صورتی که قوانین و مقررات چنین رویه ای را ممنوع شمرده باشد که در این صورت جایز نیست.
 

کد سایت fa7703