فردی غسل کرده و بعد از غسل دستشوی رفته است. آنگاه می بیند مانعی در طرف راست یا چپش هست که قبل از غسل وجودداشته است. آیا همین که مانع را برطرف کند و بر محل مانع آب بریزد، غسل او صحیح می شود؟
فردی غسل کرده و بعد از اتمام غسل دستشوی رفته است. آنگاه می بیند مانعی در طرف راست یا چپش هست که قبل از غسل وجودداشته است. آیا همین که مانع را برطرف کند و به نیت غسل بر محل مانع و عضو بعد آب بریزد، غسل او صحیح می شود؟ در فرض سؤال اگر وسط غسل محدث شد و با اتمامش مانعی دید، چه کند؟

باسمه تعالی

اگر بعد از تمام شدن غسل متوجه مانعی در قسمت راست یا چپ بدن شود که قبل از غسل وجود داشته است، کافی است همان قسمت را بشوید و غسلش صحیح خواهد شد و اینکه در بین غسل یا بعد از تمام شدن غسل و قبل از شستن قسمت مانع حدث اصغر مانند باد معده یا ادار از وی سر بزند، باعث باطل شدن غسل نمی شود.

کد سایت fa7673
طبقه بندی موضوعی اغسال