در اقامه نماز ایستادن رو به قبله شرط است؟
در اقامه نماز ایستادن رو به قبله شرط است؟

باسمه تعالی

بنا بر احتیاط واجب، رعایت شرایط نماز مانند طهارت از حدث و رو به قبله بودن در هنگام اقامه‌  لازم است.

کد سایت fa7552
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه