برخی می گویند «دلم شور می زند، گویا چیزی خواهد شد» آیا گفتن این چیزها حرام است؟
برخی می گویند «دلم شور می زند، گویا چیزی خواهد شد» آیا گفتن این چیزها حرام است؟

باسمه تعالی

گفتن این مطالب حرام نیست.

کد سایت fa7549
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا