آیا پرورش و تولید تمساح برای فروش به بازار داخل و خارج از کشور جایز است؟
آیا پرورش و تولید تمساح برای فروش به بازار داخل و خارج از کشور جایز است؟

باسمه تعالی

1. پروش و تولید تمساح جایز است؛ مگر آنکه مفسده ای مانند ضرر به محیط زیست در پی داشته باشد.

2. فروش تمساح در صورتی که دارای منافع حلال و قابل توجه عقلائی باشد، اشکال ندارد و اگر منفعت آن خوردن باشد، فروش آن به کسی که خودش خوردن آن را حلال می داند یا به کسی که تمساح خریداری شده را به فردی می فروشد که خوردنش را حلال می داند، جایز است.

کد سایت fa7540
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه شرکت