آیا بر کاغذی که از پنبه ساخته شود، می توان سجده کرد؟
آیا بر کاغذی که از پنبه ساخته شود، می توان سجده کرد؟

باسمه تعالی

سجده بر کاغذی که از پنبه ساخته شود، صحیح نیست.

کد سایت fa7536
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز