آیا کسی می تواند بدون اجازه عکس خودش را که در کامپیوتر فرد دیگر است، پاک کند؟
اگر کسی متوجه شود که عکسی از او که دوست ندارد در اختیار دیگری باشد را فردی در پوشه کامپیوتر خود دارد، آیا می تواند بدون اجازۀ آن فرد، به پوشه‌ اش وارد شده و آن عکس را حذف کند؟

باسمه تعالی

خیر این کار جایز نیست. البته اگر وجود آن عکس خطر و ضرر قابل توجهی برای جان، مال یا آبروی وی داشته باشد، باید به آن فرد بگوید که عکس مزبور را از پاک کند و اگر می داند یا احتمال عقلائی می دهد که وی چنین نخواهد کرد و راهی برای از بین بردن آن عکس جز تصرف مستقیم وی در کامپیوتر آن فرد نباشد، خودش اقدام به این کار کند.

کد سایت fa7493
طبقه بندی موضوعی حق الناس