حکم دوستی‌ با کافری که دشمن اسلام نیست، در حد دوستی‌ معمولی‌ در محیط کار یا مدرسه و دانشگاه چیست؟
حکم دوستی‌ با کافری که دشمن اسلام نیست، در حد دوستی‌ معمولی‌ در محیط کار یا مدرسه و دانشگاه چیست؟ فردی همجنسگرا است و به تازگی متوجه شدم. این شخص هم در محیط کار همیشه با احترام بر خورد می‌کند و بیشتر از همه افراد به دیگران کمک می‌کند و هیچ وقت مزاحم کسی‌ نمی‌شود. بابت دوستی‌ معمولی‌ با او در این مدت که نمی دانستم همجنسگرا است، په وظیفه ای دارم؟ آیا ادامۀ دوستی با او حرام است؟ به طور کلی اگر کسی‌ هیچ تاثیری در عقیدۀ من نگذارد و رفت و آمد خانوادگی نداشته باشیم، آیا صرفاً در محیط اجتماعی می توانم با آن شخص با احترام و مهربانی برخورد کنم؟

باسمه تعالی

1. به طور کلی دوستی و معاشرت صمیمی با افرادی که دارای انحراف فکری و رفتاری هستند، در صورتی که  تأیید و ترویج شخصیت این افراد یا افکار و رفتارهای منحرفانۀ ایشان تلقی شود، جایز نیست در غیر این صورت، اگر خودتان در معرض شبهه و انحراف قرار نمی گیرید، جایز است، بلکه اگر این کار زمینۀ تصحیح افکار و رفتار وی و میل یا هدایتش به ارزش های اسلامی را فراهم می کند، بسیار پسندیده است.

البته در هر حال روابط مسالمت آمیز و به دور از خشونت و مبتنی بر ادب با همۀ این افراد، اشکال ندارد.

2. دوستی و معاشرت با کافری که سؤال شده، با رعایت آنچه در بند 1 گفته شد، جایز است.

3. در خصوص گذشته که از وضعیت افکار و رفتار همجنسگرایانۀ او خبر نداشتید، حرامی رخ نداده است و الآن وظیفه خاصی ندارید اما برای ادامۀ دوستی و معاشرت صمیمی با وی، رعایت بند 1 لازم است.