اگر کسی می خواهد فرشش را به مسجدی وقف کند و به برادر خود می گوید این را ببر به فلان مسجد ولی بعد از چند دقیقه منصرف می شود، آیا واجب است آن را به مسجد بدهد؟
اگر کسی می خواهد فرشش را به مسجدی وقف کند و به برادر خود می گوید این را ببر به فلان مسجد ولی بعد از چند دقیقه منصرف می شود و نمی خواهد به آن مسجد بفرستد، آیا واجب است آن را بفرستد؟ آیا فرق دارد که قبلش کلمۀ وقف را گفته باشد؛ مثلاً اینکه گفته باشد این فرش را به فلان مسجد وقف می کنم و تو این را ببر به آنجا یا فرق ندارد؟

باسمه تعالی

1. در تحقق وقف لزوماً خواندن صیغه لازم نیست، بلکه واقف باید مفاد وقف* را قصد کند و با گفتن یا نوشتن یا کاری که از نظر عقلا این مفاد را برساند، آن را ابراز کند. صرف ارسال فرش و بلافاصله پشیمان شدن از ارسال در نظر عرف کاری نیست که مفاد وقف را محقق کند. بنابر این اگر همین مقدار بوده باشد، این وقف هنوز انجام نشده است و لازم نیست فرش را به مسجد بدهد.

2. اگر قبل از ارسال فرش جملۀ گفته شده در سؤال را به هدف تحقق وقف به زبان آورده باشد، وقف واقع شده است و باید فرش را به مسجد تحویل دهد.

کد سایت fa7450
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وقف