اگر کسی با نیت دادن کفاره روزه همین جوری کمک های مالی به صورت پولی و غیر پولی به فقرا از هر دینی بکند، کفارۀ روزه اش برداشته می شود؟
اگر کسی با نیت دادن کفاره روزه همین جوری کمک های مالی به صورت پولی و غیر پولی به فقرا از هر دینی بکند، کفارۀ روزه اش برداشته می شود؟

باسمه تعالی

کفاره باید از غذای غالب شهر محل سکونتش باشد و دادن پول کافی نیست؛ مگر اینکه پول را به فقیر بدهد و او را مأمور کند که این پول را صرف غذا کند.

کد سایت fa7444
طبقه بندی موضوعی کفاره