من سال ها قبل از کسی چیزی مثلاً کتاب مذهبی خواستم، او نداد ولی من اصرار کردم و بالاخره داد ولی الآن شک دارم، بلکه احتمال زیاد می دهم که او قلباً راضی نبود و با دل نداد. آیا الآن باید آن را برگردانم یا واجب نیست؟
من سال ها قبل از کسی چیزی مثلاً کتاب مذهبی خواستم، او نداد ولی من اصرار کردم و بالاخره داد ولی الآن شک دارم، بلکه احتمال زیاد می دهم که او قلباً راضی نبود و با دل نداد. آیا الآن باید آن را برگردانم یا واجب نیست؟

باسمه تعالی

ظاهراً قضاوت عرف این است که آن فرد کتاب را به شما هدیه داده است و همین که خودش بدون اجبار و تهدید آن چیز را به شما داده است، بدین معنا است که نسبت به خروج آن کتاب از ملکش و وارد شدن آن به ملک شما راضی بوده است و صرف ناخوشایندی قلبی اثری در این حکم ندارد. بنابراین لازم نیست کتاب را برگردانید و چیزی بر عهدۀ شما نیست.

کد سایت fa7433
طبقه بندی موضوعی حق الناس