کسانی که بر گردنشان کفاره دارند و شک دارند که آیا کارمندان دفتر فقیه این کفاره را به مستحق حقیقی خواهند داد یا نه، چه باید کنند؟
کسانی که بر گردنشان کفاره دارند و می خواهند پول آن ها را به دفتر فقیه بدهند ولی به دلیل شنیده ها شک دارند که آیا کارمندان دفتر فقیه این کفاره را به مستحق حقیقی خواهند داد یا نه، چه باید کنند؟

باسمه تعالی

اگر این شکشان منشأ عقلائی نداشته باشد، اعتنا نکنند، صرف شنیده ها و گفته ها منشأ عقلائی شمرده نمی شود.

کد سایت fa7432