توبه از اشاعۀ فحشا چگونه است؟
توبه از اشاعۀ فحشا چگونه است؟

باسمه تعالی

توبه در این مورد آن است که فرد گنهکار ضمن پشیمانی و تصمیم بر ترک این کار، از خدای متعال طلب بخشش کند و خسارت های مادی و معنوی ای را که با این کارش بر دیگران وارد شده است، در حد ممکن جبران کند و زمینه ها و ابزارهایی که به ادامۀ این کار دامن می زند، حتی الامکان از بین ببرد.

کد سایت fa7427
طبقه بندی موضوعی حق الناس|توبه