وقتی تعداد زیادی در یک لحظۀ واحد به یک نفر سلام می کنند، اگر درجواب یکبار بگوید علیکم السلام کافی است؟
وقتی تعداد زیادی در یک لحظۀ واحد به یک نفر سلام می کنند، اگر درجواب یکبار بگوید علیکم السلام کافی است؟

باسمه تعالی

یکبار گفتن کافی است.

کد سایت fa7422
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز