آیا خوردن قورباغه برای شیعه جایز است؟
آیا خوردن قورباغه برای شیعه جایز است؟

باسمه تعالی

خوردن قورباغه حرام است.

کد سایت fa7421