بنا بر اینکه جنب نباید سوره های دارای سجدۀ واجب را بخواند جملۀ «أ فمن کان مومناً» در دعای کمیل را نیز حرام است بخواند؟
بنا بر اینکه جنب نباید سور عزائم (سوره های دارای سجدۀ واجب) را بخواند جملۀ «أ فمن کان مومناً» در دعای کمیل را نیز حرام است بخواند یا بستگی دارد خواننده قصد دعا دارد یا قرآن؟

باسمه تعالی

این جمله همان آیۀ 18 سورۀ سجده است که در دعای کمیل این چنین ذکر شده است: و أنت جل ثناؤک قلت مبتدِئا و تطوّلت بالإنعام متکرّما أ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. تغییر قصد در اینجا اثری ندارد و خواندن این جمله در هنگام خواندن دعای کمیل عرفاً خواندن قرآن شمرده می شود. بنابراین کسی که جنب است نباید این جمله از دعای کمیل را بخواند.

کد سایت fa7411
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز