اگر بین نمازشک کنیم که نماز ادای ظهر است یا قضای صبح، حکم نماز قبل ورود به رکوع رکعت دوم و بعد از آن چیست؟
اگر بین نمازشک کنیم که نماز ادای ظهر است یا قضای صبح، حکم نماز قبل ورود به رکوع رکعت دوم و بعد از آن چیست؟ در فرض مذکور اگر ظن به یکی از دو نماز حاصل شود، وظیفه چیست؟

باسمه تعالی

باید نماز مزبور را ادامه دهد و مخیر است که در پایان دو رکعت سلام دهد یا اینکه چهار رکعت بخواند و سلام دهد. در هر حال این نماز تکلیفش را نسبت به نماز ظهر یا قضای صبح ساقط نمی کند و باید آن دو نماز را دوباره بخواند. در این حکم بین ورود در رکوع و قبل از آن و بین شک و ظن فرقی نیست.

کد سایت fa7395
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|شکیات