در صورتی که موجر نیاز به اجارۀ بالا داشته باشد و مستأجر توان پرداخت این اجاره را نداشته باشد و بی خانمان شود، نیاز کدام یک اولویت پیدا می کند؟
در صورتی که موجر نیاز به اجارۀ بالا داشته باشد و مستأجر توان پرداخت این اجاره را نداشته باشد و بی خانمان شود، نیاز کدام یک اولویت پیدا می کند؟

باسمه تعالی

1. بر موجر واجب نیست خانه اش را به قیمتی اجاره دهد که مستأجر فعلی اش یا مستأجر جدید توان پرداخت آن قیمت را داشته باشند. هر چند چنین عملی از مصادیق صدقه و خیرات است و مستحب می باشد. همچنین بر او واجب نیست مطابق قیمت بازار یا پایین تر از آن اجاره دهد؛ البته قیمت اجاره نباید آن قدر بالا باشد که در عرف مصداق اجحاف محسوب شود که در این صورت به لحاظ تکلیفی حرام است هر چند قرارداد اجاره صحیح است.

2. حاکم شرع می تواند حسب مصالح عمومی اجاره بها را  تعیین کند؛ مثلاً قیمتی مشخص یا قیمت سقف و کف را اعلام و همگان را به رعایت آن الزام کند.

کد سایت fa7359
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره