آیا شخصی که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبری مشخص می کند، ولایت مطلقۀ فقیه را می توان به او نسبت داد؟
آیا شخصی که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبری مشخص می کند، ولایت مطلقۀ فقیه را می توان به او نسبت داد؟

باسمه تعالی

در جمهوری اسلامی ایران فقیهی که مجلس خبرگان رهبری او را به عنوان رهبر انتخاب می کنند، می تواند در تمام مسائل اجتماعی و حکومتی و برای آحاد جامعه اعمال ولایت کند و سایر فقها نمی توانند در این حوزه اعمال ولایت کنند.

کد سایت fa7347
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه