آیا دعای ناد علی مظهر العجائب معتبر است؟
آیا دعای ناد علی مظهر العجائب معتبر است؟

باسمه تعالی

استحباب خواندن جملات این دعا که به دو صورت شعر و نثر در منابع شیعی وارد شده است، ثابت نیست؛ هرچند صورت شعری آن در کلام بزرگان شیعه به عنوان ذکری برای پیدا شده گمشده و مثل آن وارد شده است. در هر حال خواندش اگر به قصد انجام یک امر وارد شده و مستحب نباشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa7326
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا