استفاده از مهر هایی که نمایان گر تعداد رکعت ها و سجده ها هستند، برای همه جایز است یا فقط برای افراد مسن و فراموش کار قابل استفاده است؟
استفاده از مهر هایی که نمایان گر تعداد رکعت ها و سجده ها هستند، برای همه جایز است یا فقط برای افراد مسن و فراموش کار قابل استفاده است؟

باسمه تعالی

استفاده از چنین مهرهای برای همه جایز است.

کد سایت fa7292
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز