فراموش کردن تشهد در رکعت دوم چه حکمی دارد؟ نماز باطل است یا می توان ادامه داد؟
فراموش کردن تشهد در رکعت دوم چه حکمی دارد؟ نماز باطل است یا می توان ادامه داد؟

باسمه تعالی

1. اگر وقتی به یادش بیاید که وارد رکوع رکعت بعد شده باشد، باید به نمازش ادامه دهد و سپس  سجدۀ سهو به جا آورد و هنگامی که تشهد سجدۀ سهو را می خواند، بنا بر احتیاط واجب قضای تشهد فراموش شده را نیت کند و تشهد جداگانۀ دیگری به عنوان قضا واجب نیست؛ هر چند انجام آن قبل از سجدۀ سهو موافق احتیاط است.

2. اگر قبل از وارد شدن به رکوع به یاد آورد، باید بنشیند و تشهد را بخواند و نمازش را ادامه دهد. در این حالت بعد از نماز سجدۀ سهو  واجب نیست؛ هر چند انجام آن موافق احتیاط است.

3. اگر قبل از ایستادن ـ نشسته یا در حال برخاستن ـ به یادش بیافتد، باید بنشیند و تشهد را بخواند و نمازش را ادامه دهد.