شخصی فکر می کرد اگر برای سحری نتوانی بیدار شوی، روزه ات باطل می شود. به همین دلیل یک روز روزه نگرفت. آیا علاوه بر قضای آن روز کفاره نیز بر او واجب می شود؟
شخصی روزۀ ماه رمضان را می گرفت ولی یک روز نتوانسته برای سحری بلند شود و فکر می کرد اگر برای سحری نتوانی بیدار شوی، روزه ات باطل می شود. به همین دلیل همان روز روزه نگرفت. بعداً تماس گرفت و از یک شخصی حکم مسأله را پرسید و فهمید اشتباه کرده است. آیا علاوه بر قضای آن روز کفاره نیز بر او واجب می شود؟

باسمه تعالی

اگر در ندانستن مسأله کوتاهی نکرده بوده؛ مثلاً فکر می کرده روزه گرفتن بدون سحری واجب نیست و احتمال هم نمی داده که این مطلب صحیح نباشد تا بخواهد به دنبال یادگیری مسأله برود، در این صورت فقط قضای آن روز بر وی واجب است اما اگر می توانسته یاد بگیرد و کوتاهی کرده است، باید علاوه بر قضا کفارۀ افطار عمدی یک روز روزۀ ماه رمضان را بپردازد.

کد سایت fa7201
طبقه بندی موضوعی کفاره