کسی که برای رسیدن به رکوع امام جماعت، پس از تکبیرة الاحرام بدون هیچ وقفه ای به رکوع می رود، آیا صدق قیام متصل به رکوع را دارد؟ آیا نمازش صحیح است؟
کسی که برای رسیدن به رکوع امام جماعت، پس از تکبیرة الاحرام بدون هیچ وقفه ای به رکوع می رود، آیا صدق قیام متصل به رکوع را دارد؟ آیا نمازش صحیح است؟

باسمه تعالی

قیام متصل به رکوع در فرض سؤال تحقق یافته و نماز از این جهت با اشکال مواجه نیست.

کد سایت fa7197
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز