مادری که حامله بوده و یا شیر فرزند می داده و روزه خورده است، آیا باید برای خود یک کفاره و برای فرزندی که شیرداده یا حامله بوده است یک کفارۀ دیگر بدهد؟
مادری که حامله بوده و یا شیر فرزند می داده و روزه خورده است، آیا باید برای خود یک کفاره و برای فرزندی که شیرداده یا حامله بوده است یک کفارۀ دیگر بدهد؟

باسمه تعالی

یک کفاره برای خودش کافی است.

کد سایت fa7190