آیا می شود خسارات مازاد بر دیه به عنوان تعزیر به نفع مجنی علیه از جانی گرفته شود؟
با توجه به اینکه دریافت خسارات مازاد بر دیه از جانی از یک حدی به بالاتر خلاف شرع است آیا می شود برای رفع این مشکل به این صورت قانونگذاری کرد که این خسارات به عنوان تعزیر به نفع مجنی علیه از جانی گرفته شود؟ برای مثال شخصی مرتکب جنایتی شده که دیه اش 200 میلیون است ولی برای مداوا علاوه بر این 200 میلیون 300 میلیون یا بیشتر باید خرج پزشکی کند. حال آیا می شود این مازاد دیه را به عنوان تعزیر به نفع مجنی علیه دریافت کرد؟

باسمه تعالی

بابت جنایت، اضافه بر دیه را نمی توان از جانی مطالبه کرد. اما تعزیر در خصوص جنایات غیر عمد معنا دارد نیست ولی در جنایت عمدی حاکم شرع با ملاحظۀ مصلحت می تواند به عنوان تعزیر، همه یا بخشی از هزینه های درمان جنایت را از جانی دریافت کند و به بیت المال واریز کند یا جانی را ملزم کند مبلغ مزبور را به مجنی علیه بپردازد.

کد سایت fa7188
طبقه بندی موضوعی قوانین حکومت اسلامی|دیات