بعضی از اشخاص جهت امرار وقت و یا سرکشی به کارگاه یا باغ خود در اطراف شهر تردد می کنند، شب در باغ و یا کارگاه خود می خوابند صبح به سمت شهر خویش حرکت می کنند. حکم روزۀ آن ها چیست؟
بعضی از اشخاص در اطراف شهر با فاصلۀ حد مسافت شرعی یک قطعه باغ و یا کارخانه دارند و در ماه رمضان که می خواهند جهت امرار وقت و یا سرکشی به کارگاه خود به آنجا تردد می کنند، دست به یک ترفند خود ساخته می زنند؛ یعنی شب در باغ و یا کارگاه خود می خوابند صبح با حالت امساک بدون نیت روزه به سمت شهر خویش حرکت کرده تا به حد ترخص می رسند ساعتی در همانجا توقف می کنند و به محض این که اذان گفته می شود نیت روزه کرده، دوباره به سمت باغ حرکت می کنند. آیا این شیوه در صحت روزه کافی است؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه فاصلۀ اطراف شهر تا خود شهر کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کیلومتر (رفت و برگشت) است، روزۀ آن ها در شهر و باغ یا کارخانه صحیح است و باید نیت روزه کنند و مانند دیگران روزه بگیرند و عبور از حد ترخص یا سفر کردن قبل از ظهر یا بعد از آن تأثیری در حکم در فرض مزبور ندارد.

کد سایت fa7187
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر