من امسال کنکور دارم و در صورتی که روزه بگیرم نمی توانم به طور کامل درس بخوانم. با توجه به تأثیر زیادی که نتیجه کنکور در زندگی آینده و انتخاب شعلم خواهد داشت، آیا می توان روزه نگرفت؟
من امسال کنکور دارم و در صورتی که روزه بگیرم نمی توانم به طور کامل درس بخوانم. با توجه به تأثیر زیادی که نتیجه کنکور در زندگی آینده و انتخاب شعلم خواهد داشت، آیا می توان روزه نگرفت؟

باسمه تعالی

دلیل یاد شده، مجوز شرعی برای ترک روزه نیست و باید روزه بگیرید؛ البته اگر در اثر معالعۀ زیاد در طول روزه داری، عسر و حرج پدید آمد، به میزانی که رفع حرج کند، می توانید بیاشامید و روزه را ادامه دهید و بنا بر احتیاط روزه را قضا کنید و اگر با نوشیدن برطرف نمی شود، می توانید به میزانی که رفع حرج کند، بخورد و روزه را ادامه دهید و بنا بر احتیاط روزه را قضا کند.

کد سایت fa7181
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه روزه