زادگاه شخصی روستای دورافتاده ای است که او اصلاً قصد سکونت آنجا ندارد ولی در طول سال گاهی یک ماه یا بیشتر به صورت غیر متوالی آنجا می رود، آیا این اعراض محسوب می شود؟
زادگاه شخصی روستای دورافتاده ای است که او اصلاً قصد سکونت آنجا ندارد ولی در طول سال گاهی یک ماه یا بیشتر به صورت غیر متوالی آنجا می رود، آیا این اعراض محسوب می شود؟

باسمه تعالی

وطن جایی است که شخص در آن از نظر عرف مردم آنجا مسافر محسوب نمی شود و مردم آنجا با وی مانند یک مسافر برخورد نمی کنند. ظاهراً با توصیفات گفته شده در نظر عرف، زادگاهتان همچنان وطن شما به حساب می آید.

کد سایت fa7172
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر