باغچه ای کوچک درفاصلۀ 25 کیلم متری دارم هفته ای یکی دوروز به آنجا می روم. حکم نماز وروزه ام چیست؟
باغچه ای کوچک درفاصلۀ 25 کیلم متری دارم هفته ای یکی دوروز به آنجا می روم. حکم نماز وروزه ام چیست؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه سفر شما کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کلیومتر رفت و برگشت است، نماز کامل و روزه صحیح است.

کد سایت fa7153
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر