من قرص راکوتان می خورم که باعث خشک شدن دهان می شود و باید آب زیادی بخورم. با این شرایط روزه گرفتن چه حکمی دارد؟
من قرص راکوتان که مخصوص خشک کردن جوش صورت است می خورم که باعث خشک شدن بدن از جمله دهان می شود و باید آب زیادی بخورم. ۴ ماهه دارم قرص را می خورم و اگر قطع بشود و دوره اش تمام نشود، باعث شکست درمان و بازگشت بیشتر جوش صورت می شود. با این شرایط روزه گرفتن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

شما باید روزه بگیرید و اگر در طول روزه داری به تشنگی و خشکی دهان دچار شدید به گونه ای که تحمل آن عسر و حرج داشت، می توانید به قدر رفع حرج آب بنوشید و روزه را ادامه دهید و بنا بر احتیاط واجب روزهایی را که به این صورت گرفته اید، قضا کنید.

کد سایت fa7137
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه