آیا الکل از مطهرات است؟
آیا الکل از مطهرات است؟

باسمه تعالی

خوردن الکل حرام است اما نجس نیست و اگر با الکل چیز نجسی تمیز کنند به گونه که اگر با آب هم تمیز می کردند، همان مقدار تمیزی حاصل می شد، آن چیز شرعاً پاک شده است.

کد سایت fa7068
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات