حکم الکل چیست؟
آیا الکل از مطهرات است؟

باسمه تعالی

الکل پاک است ولی خوردنش حرام است.

کد سایت fa7068
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات