اینجانب از مهرماه هفته ای 1 روز از وطنم جهرم به شیراز جهت تدریس می آیم و برمی گردم. این برنامه ام حداقل تا اول تیرماه ادامه دارد. تکلیف نماز و روزه ام چیست؟
اینجانب از مهرماه هفته ای 1 روز از وطنم جهرم به شیراز جهت تدریس می آیم و برمی گردم. این برنامه ام حداقل تا اول تیرماه ادامه دارد. تکلیف نماز و روزه ام چیست؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه فاصلۀ وطن شما تا شیراز کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کیلومتر رفت و برگشت است، نماز کامل و روزه صحیح است.

کد سایت fa7048
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر