آیا جایز است کسی به علت اینکه براى شخص دیگری شغلی بیدا کرده از او حق الزحمه طلب کند؟
آیا جایز است کسی به علت اینکه براى شخص دیگری شغلی بیدا کرده از او حق الزحمه طلب کند؟

باسمه تعالی

صرف در خواست کردن وی حرام نیست اما بر صاحب شغل واجب نیست که چیزی به او بپردازد؛ مگر اینکه طی یک قرارداد، طرفین چنین تعهدی به یکدیگر داده باشند.

کد سایت fa7026
طبقه بندی موضوعی حق الناس