اگر فروشنده در فروش جنسی خاص، شرطی خلاف عقل یا عرف مطرح کند و مشتری به جهت نیاز شدید به آن، ناچار به پذیرش شرط گردد، آیا ملزم به وفای به شرط است؟
اگر فروشنده در فروش جنسی خاص، شرطی خلاف عقل یا عرف مطرح کند و مشتری به جهت نیاز شدید به آن، ناچار به پذیرش شرط گردد، آیا ملزم به وفای به شرط است؟ مثلاً فروشنده بگوید: این کتاب خاص را به شرطی به تو می‌فروشم به شرطی که صرفاً در فلان ساعت و فقط در حالت ایستاده آن را مطالعه کنی.

باسمه تعالی

اگر شرط مزبور، فعل حرام یا بر خلاف مقتضای عقد نباشد، نافذ است و خریدار ملزم به رعایت آن است و در صورتی که تخلف کند، فروشنده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. مثال یاد شده از مصادیق فعل حرام یا خلاف مقتضای عقد نیست.

کد سایت fa7023