شخصی مال کسی را دزدی کرده است. اگر صاحبش معلوم نیست و نیز پیدا کردن صاحبش هم ممکن نیست، آیا باید خود همین مال را به فقیر صدقه بدهد یا قیمت آن را؟
شخصی چند سال یا چند ماه قبل، مال کسی مثلاً کامپیوتر یا کتاب را دزدی کرده است. اگر صاحبش معلوم نیست و نیز پیدا کردن صاحبش هم ممکن نیست، آیا باید خود همین مال را به فقیر صدقه بدهد یا قیمت همین مال را حساب کند و پولش به فقیر بدهد؟ اگر صاحبش معلوم است ولی اگر همین مال را مثلاً با دست شخص سوم به صاحبش برساند، مشکل خواهد شد. آیا می شود پول همین مال را به صاحبش برساند و از همین مال مثلاً کامپیوتر یا کتاب استفاده کند؟

باسمه تعالی

1. می تواند خود مال یا قیمتش را صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب باید صدقه دادن با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد.

2. اگر برگرداندن اصل مال موجب اعتراف به گناه یا آبروریزی باشد، واجب است اعتراف کند و اصل مال را به مالکش برساند.

کد سایت fa7003
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس