با توجه به اینکه بنده شاغل و دانشجو هستم، چطور می توانم مثل حضرت استاد هادوی تهرانی زبان خارجه را یادبگیرم و بتوانم مطالعات خودم را انجام بدهم. توصیۀ ایشان چیست؟
با توجه به اینکه بنده شاغل و دانشجو هستم، چطور می توانم مثل حضرت استاد هادوی تهرانی زبان خارجه را یادبگیرم و بتوانم مطالعات خودم را انجام بدهم. توصیۀ ایشان چیست؟

باسمه تعالی

معظم فرمودند:

اخبار زیاد گوش دهید! اخبار به زبانی که مورد نظر شما است.

کد سایت fa6972
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه|مسائل عمومی